zamknij

§1.POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Sprzedawca świadczy Usługi zgodnie z Regulaminem i przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

2. Świadczenie Usług odbywa się za pośrednictwem strony internetowej Sklepu przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu.

3. Sprzedawca udostępnia niniejszy Regulamin na stronie internetowej Sklepu oraz może udostępniać go w Koncie Klienta lub zamieszczać w załączeniu do wiadomości e-mail, zawierających oświadczenia o przyjęciu ofert Klientów. Klienci mogą w dowolnym czasie: uzyskać dostęp do Regulaminu, utrwalić go, pozyskać i odtworzyć poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku danych.

4. Podane na stronie internetowej Sklepu informacje nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu art. 66 ustawy Kodeks cywilny, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia umowy, zgodnie z art. 71 ustawy Kodeks cywilny.

5. W celu korzystania ze Sklepu, konieczne jest dysponowanie przez Klienta urządzeniem teleinformatycznym z dostępem do sieci Internet, poprawnie skonfigurowaną przeglądarką internetową w wersji aktualnej bądź poprzedniej: Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari lub Opera, z włączoną obsługą JavaScript, a także aktywnym i poprawnie skonfigurowanym kontem poczty elektronicznej.

6. Korzystanie ze Sklepu może wiązać się z poniesieniem przez Klienta kosztów opłat z tytułu dostępu do sieci Internet oraz transmisji danych, w zakresie ustanowionym umową z operatorem telekomunikacyjnym, z którego usług korzysta Klient.

§2. REJESTRACJA KONTA W SKLEPIE

1. Umowa o świadczenie Usługi prowadzenia Konta Klienta zostaje zawarta na czas nieoznaczony w chwili potwierdzenia przez Sprzedawcę rejestracji Konta Klienta.

2. Przedmiotem niniejszej Usługi prowadzenia Konta Klienta jest udostępnienie panelu Konta Klienta, umożliwiającego m. in. zarządzanie danymi Klienta i zamówieniami.

3. Aby utworzyć Konto Klienta, należy dokonać dobrowolnej i bezpłatnej rejestracji. Następuje ona poprzez wypełnienie i wysłanie do Sprzedawcy formularza rejestracyjnego, który jest udostępniony w obszarze strony internetowej Sklepu.

4. Warunkiem prawidłowego wypełnienia formularza rejestracyjnego jest uzupełnienie jego wszystkich obowiązkowych oraz ewentualnie opcjonalnych pól, przy użyciu prawdziwych, kompletnych i dotyczących Klienta danych lub informacji.

5. Przed wysłaniem formularza rejestracyjnego, poprzez zaznaczenie jego właściwego pola Klient powinien oświadczyć, iż zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego postanowienia.

6. Przed wysłaniem formularza rejestracyjnego, poprzez zaznaczenie jego właściwego, Klient może dobrowolnie oświadczyć, iż wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, w celach marketingowych przez Sprzedawcę.

7. Sprzedawca informuje, iż cele marketingowe wskazane powyżej, mogą obejmować w szczególności przesłanie przez Sprzedawcę informacji handlowych, przy użyciu danych kontaktowych Klienta. Zgoda o której stanowi punkt powyższy może być cofnięta w każdej chwili.

8. Wysłanie formularza rejestracyjnego do Sprzedawcy następuje przy użyciu funkcjonalności Sklepu i za jego pośrednictwem.

9. Korzystanie z Konta Klienta jest możliwe po jego utworzeniu, a następnie zalogowaniu przy użyciu właściwego loginu i hasła.

10. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi prowadzenia Konta Klienta może zostać dokonane bez podania przyczyny i w dowolnym czasie, przy użyciu jego funkcjonalności lub poprzez wysłanie oświadczenia Klienta w tym przedmiocie do Sprzedawcy, np. poprzez wiadomość e-mail lub list

§3. PODSTAWOWE FUNKCJONALNOŚCI SKLEPU

1. Sprzedawca udostępnia Klientom następujące podstawowe funkcjonalności Sklepu:

    1. udostępnienie formularza kontaktowego, 
    2. udostępnienie porównywarki Towarów,
    3. wprowadzenie opinii o Towarze,
    4. dodanie Towaru do listy życzeń,
    5. udostępnienie oferty reklamowej Towaru w mediach społecznościowych.

2. Aby skorzystać z funkcjonalności formularza kontaktowego, należy uzupełnić jego obligatoryjne pola, wprowadzić żądaną treść, a następnie nadać wiadomość do Sprzedawcy. Sprzedawca udzieli odpowiedzi niezwłocznie, przy użyciu funkcjonalności Sklepu, telefonicznie albo drogą elektroniczną, poprzez wysłanie wiadomości e-mail.

3. Aby porównać Towary w Sklepie, należy dodać je do porównania przy użyciu funkcjonalności porównywarki Sklepu. Funkcjonalność umożliwia wyświetlenie porównania wybranych Towarów za pośrednictwem strony internetowej Sklepu.

4. Aby wprowadzić opinię o Towarze, należy skorzystać z formularza opinii, poprzez uzupełnienie jego obligatoryjnych pól oraz wprowadzenie deklarowanej oceny lub treści. Funkcjonalność może umożliwiać wystawienie oceny w oznaczonej skali.

5. Aby skorzystać z funkcjonalności dodania Towaru do listy życzeń, należy po uprzednim zalogowaniu do Konta Klienta, dodać Towar do listy życzeń. Przedmiot funkcjonalności stanowi czasowe zapisanie w pamięci Konta Klienta, strony internetowej zawierającej ofertę reklamową Towaru.

6. Aby skorzystać z funkcjonalności udostępnienia oferty reklamowej Towaru w mediach społecznościowych, należy użyć przycisków przypisanych do tych mediów, opublikowanych w obszarze oferty reklamowej Towaru. W celu skorzystania z tej funkcjonalności, wymagane jest posiadanie konta użytkownika w wybranych mediach społecznościowych.

7. Korzystanie z niektórych z wymienionych funkcjonalności może wymagać posiadania Konta Klienta i zalogowania do niego. Sprzedawca zastrzega możliwość czasowego wyłączenia lub wprowadzenia nowych funkcjonalności.

§4. ZAMÓWIENIA SKŁADANE ZA POŚREDNICTWEM SKLEPU

1. Zamówienia na Towary można składać za pośrednictwem strony internetowej Sklepu przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę, przy użyciu funkcji Koszyk. Po skompletowaniu listy zamówień Towarów, w obszarze Koszyka Klient przechodzi do realizacji zamówienia.

2. W przypadku, gdy Klientem jest zalogowany posiadacz Konta Klienta, przechodzi do kolejnego etapu składania zamówienia jako Klient zalogowany.

3. W przypadku, gdy Klient nie jest zalogowanym posiadaczem Konta Klienta, wybiera sposób składania zamówienia:
    1. przy użyciu Konta Klienta, które zostanie zarejestrowane. Wówczas Klient dokonuje rejestracji Konta Klienta i przy jego użyciu przechodzi do     kolejnego etapu składania zamówienia.
    2. z pominięciem użycia Konta Klienta. Wówczas Klient przechodzi do kolejnego etapu składania zamówienia.
    3. przy użyciu posiadanego Konta Klienta. Wówczas Klient przechodzi do kolejnego etapu składania zamówienia.

4. Po wyborze sposobu składania zamówienia, Klient wprowadza lub wybiera:
    1. informacje rozliczeniowe,
    2. adres Dostarczenia,
    3. metodę płatności.

5. Złożenie zamówienia poprzedza otrzymanie przez Klienta poprzez wyświetlenie w obszarze Koszyka, informacji o łącznej cenie za zamówienie wraz z podatkami oraz kosztami pochodnymi, w szczególności kosztami Dostarczenia i płatności.

6. Złożenie zamówienia może nastąpić poprzez użycie właściwego przycisku w Koszyku i jest równoznaczne ze złożeniem Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia umowy Sprzedaży Towarów ujętych w zamówieniu.

7. Przed wysłaniem formularza zamówienia, poprzez zaznaczenie właściwego pola kontrolnego, Klient powinien oświadczyć, iż zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego postanowienia.

8. Złożone zamówienie może zostać zmienione przez Klienta do momentu otrzymania informacji o nadaniu Towarów przez Sprzedawcę.

9. Zmiana zamówienia może obejmować jego anulowanie, anulowanie w części, rozszerzenie o dodatkowe Towary, zmianę adresu Dostarczenia.

10. Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Klienta o niemożliwości przyjęcia zamówienia, w przypadku wystąpienia okoliczności ją powodujących. Udzielenie tej informacji następuje drogą telefoniczną lub elektroniczną. Informacja może stanowić odrzucenie oferty w całości albo zawierać następujące propozycje modyfikacji zamówienia:
    1. odrzucenie oferty w części niemożliwej do zrealizowania, co skutkuje przeliczeniem wartości zamówienia,
    2. dokonanie podziału Towarów podlegających Dostarczeniu na część, której Dostarczenie jest możliwe oraz część, której

Dostarczenie nastąpi w późniejszym terminie, co nie skutkuje przeliczeniem wartości zamówienia.

11. Przyjęcie oferty Klienta dokonane przez Sprzedawcę z zastrzeżeniem zmiany o której stanowi pkt powyższy poczytuje się za nową ofertę, wymagającą przyjęcia przez Klienta w celu zawarcia umowy Sprzedaży.

12. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę następuje poprzez niezwłoczne przesłanie wiadomości e-mail. Wiadomość ta zawiera ustalone przez strony warunki zawartej umowy Sprzedaży, a także dane wprowadzone przez Klienta w formularzu zamówienia, w celu umożliwienia wykrycia błędów w nich występujących. W przypadku wykrycia takiego błędu, Klient może powiadomić Sprzedawcę o tym fakcie, poprzez wysłanie wiadomości e-mail ze wskazaniem poprawnych danych.

13. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest równoznaczne z przyjęciem przez Sprzedawcę oferty zawarcia umowy Sprzedaży, złożonej przez Klienta.

§5. SPRZEDAŻ

1. Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów Usługę Sprzedaży Towarów na odległość.

2. Przedmiot umowy Sprzedaży obejmuje zobowiązanie Sprzedawcy do przeniesienia na Klienta własności Towarów i wydania ich, oraz zobowiązanie Klienta do odebrania Towarów i zapłaty Sprzedawcy ceny Towarów.

3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do prowadzenia kampanii promocyjnych, polegających w szczególności na obniżeniu ceny Towarów lub Usług do określonego terminu lub wyczerpania zapasu Towarów podlegających promocji.

4. Zawierając umowę Sprzedaży, Sprzedawca zobowiązuje się do Dostarczenia Klientowi Towarów bez wad.

5. Zawarcie umowy Sprzedaży następuje w chwili potwierdzenia przyjęcia zamówienia Klienta przez Sprzedawcę.

6. Wydanie Towarów następuje w czasie podanym w opisie Towaru.

7. Czas realizacji wydania Towarów może ulec zmianie w przypadku zmiany zamówienia przez Klienta.

8. Wydanie Towarów odbywa się za pośrednictwem Przewoźnika, w Dni robocze pod adres podany przez Klienta.

9. Szczegółowe informacje w przedmiocie dostępnych metod Dostarczenia, Przewoźników oraz związanych z nimi kosztów, są opublikowane na stronie internetowej Sklepu, a Klient jest o nich informowany w trakcie procesu składania zamówienia.

10. Wydanie Towarów następuje nie wcześniej, niż po uiszczeniu zapłaty przez Klienta.

11. Potwierdzenie wydania Towarów Przewoźnikowi w celu ich Dostarczenia, może zostać dokonane poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej Klienta.

12. Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy przechodzi na Konsumenta z chwilą jej wydania Konsumentowi.

13. W przypadku wyboru przez Klienta opcji Dostarczenia za pośrednictwem Przewoźnika, zaleca się, aby dostarczona przesyłka została zbadana przez Klienta przy obecności Przewoźnika.

14. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać od Przewoźnika sporządzenia właściwego protokołu.

15. Należy pamiętać, że kolory mogą nieznacznie różnić się od pokazanych na zdjęciu!

§6. PŁATNOŚCI

1. Wartość płatności z tytułu Sprzedaży jest ustalana na podstawie cennika Towarów, znajdującego się na stronie internetowej Sprzedawcy w chwili zamówienia Towaru.

2. Ceny podane na stronie internetowej Sklepu przy danym Towarze są cenami brutto podanymi w polskich złotych i zawierają wartość podatku VAT, natomiast nie zawierają kosztów Dostarczenia Towaru i wybranej formy płatności.

3. Koszty transakcji i Dostarczenia Towaru ponosi Klient.

4. Łączna cena zamówienia, widoczna w obszarze Koszyka przed złożeniem zamówienia a po wyborze sposobu Dostarczenia Towarów oraz płatności, obejmuje cenę za zamówione Towary wraz z należnościami podatkowymi oraz wszelkimi kosztami pochodnymi, w szczególności kosztami Dostarczenia i transakcji.

5. Łączna cena zamówienia jest wiążąca dla Sprzedawcy i Klienta.

6. Sprzedawca umożliwia uiszczenie płatności z tytułu świadczonych Usług Sprzedaży

    1. gotówką przy odbiorze za pobraniem od Przewoźnika,

    2. przy użyciu zewnętrznego systemu płatności Przelewy24, obsługiwanego przez DialCom24 Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-327) przy ul.     Kanclerskiej 15, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000306513, NIP: 7811733852 oraz REGON:     634509164.

7. Termin płatności należności przypada na chwilę wydania Towaru.

8. Klient jest zobowiązany do uiszczenia płatności:

    1. w chwili wydania Towaru – w przypadku wyboru metody płatności gotówką,

    2. w chwili złożenia zamówienia – w przypadku wyboru metody płatności przy użyciu zewnętrznego systemu płatności.

9. Zwrot płatności przez Sprzedawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty powstania przyczyny, w przypadku:

    1. odstąpienia od umowy przez Konsumenta,

    2. rezygnacji przez Klienta z zamówienia lub części zamówienia opłaconego przed realizacją,

    3. uznania przez Sprzedawcę roszczenia objętego zgłoszeniem reklamacyjnym w całości lub części, na podstawie powszechnie obowiązujących     przepisów.

10. Zwrot płatności następuje przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jaki został użyty przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że wyrazi on zgodę na inne rozwiązanie, które nie wiążę się dla niego z żadnymi kosztami.

11. Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu poniesionych przez Klienta dodatkowych kosztów Dostarczenia Towarów, jeżeli Klient wybrał sposób Dostarczenia Towarów inny niż najtańszy zwykły sposób Dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.

§7. NEWSLETTER

1. Przedmiotem niniejszej Usługi newsletter jest świadczenie Sprzedawcy, polegające na przesyłaniu informacji handlowych pod adres poczty elektronicznej Klienta.

2. Aby zamówić Usługę newsletter, należy użyć właściwego pola aktywacji newslettera w formularzu rejestracyjnym lub w innym formularzu udostępnionym przez Sprzedawcę na stronie internetowej Sklepu.

3. Warunkiem prawidłowego zamówienia Usługi newsletter jest podanie adresu e-mail Klienta. Podanie tych danych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu świadczenia Usługi i zawarcia umowy w jej przedmiocie.

4. Przed wysłaniem formularza zamówienia Usługi newsletter, poprzez zaznaczenie właściwego pola kontrolnego, Klient może dobrowolnie oświadczyć, iż wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych przez Sprzedawcę.

5. Sprzedawca informuje, iż cele marketingowe wskazane powyżej, mogą obejmować w szczególności przesłanie przez Sprzedawcę

informacji handlowych przy użyciu danych kontaktowych Klienta. Zgoda o której stanowi punkt powyższy może być cofnięta w każdej chwili.

6. Wysłanie formularza zamówienia Usługi newsletter do Sprzedawcy następuje przy użyciu funkcjonalności Sklepu i za jego pośrednictwem.

7. Umowa o świadczenie Usługi newsletter zostaje zawarta na czas nieoznaczony w chwili potwierdzenia przez Sprzedawcę zapisu Klienta na listę newslettera.

8. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi newsletter może zostać dokonane bez podania przyczyny i w dowolnym czasie, przy użyciu między innymi: funkcjonalności Sklepu lub wypisania z subskrypcji przy użyciu linku dezaktywującego, znajdującego się w obszarze wiadomości newsletter, a także poprzez wysłanie oświadczenia Klienta w tym przedmiocie do Sprzedawcy, np. w wiadomości e-mail lub liście.

§8. REKLAMACJE

1. Reklamacje mogą być składane z tytułu rękojmi.

2. Zgłoszenie reklamacji może zostać dokonane listem lub wiadomością e-mail pod adres pocztowy lub elektroniczny Sprzedawcy. Można je wnieść przy użyciu formularza, którego wzór stanowi załącznik do Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.

3. W treści składanej reklamacji, zaleca się zamieszczenie:

    1. danych kontaktowych Konsumenta, które posłużą udzieleniu odpowiedzi na reklamację oraz prowadzeniu korespondencji z nią związanej,

    2. numeru rachunku bankowego Konsumenta, który posłuży zwrotowi środków pieniężnych, w przypadku zaistnienia takiej okoliczności,

    3. opisu problemu oraz danych identyfikacyjnych Konsumenta.

4. W przypadku, gdy reklamacja z tytułu rękojmi dotyczy Towaru, w celu rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawcę, Konsument jest obowiązany dostarczyć lub przesłać reklamowany Towar na adres Sprzedawcy, na jego koszt.

5. Sprzedawca rozpoznaje reklamacje w terminie 14 dni od daty zgłoszenia.

6. Sprzedawca poinformuje Konsumenta o sposobie rozstrzygnięcia otrzymanej reklamacji drogą elektroniczną lub listem zwykłym, w zależności od woli Konsumenta lub zastosowanej przez niego metody wniesienia reklamacji.

7. W przypadku, gdy reklamacja z tytułu rękojmi dotyczy Towaru, który po rozpoznaniu reklamacji podlega przesłaniu do Konsumenta, Sprzedawca dostarczy lub prześle Towar na adres Konsumenta.

8. Zwrot środków pieniężnych w związku z reklamacją nastąpi przy użyciu metody przelewu na rachunek bankowy albo przekazem pocztowym, zgodnie z wolą Konsumenta.

9. Stosowanie prawa rękojmi zostaje wyłączone w stosunku do Klientów niebędących Konsumentami.

§9. POZASĄDOWE ROZPATRYWANIE REKLAMACJI I DOCHODZENIE ROSZCZEŃ

1. Konsument posiada możliwość skorzystania z następujących pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

    1. złożenie wniosku o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy Sprzedaży do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy     Inspekcji Handlowej, którego adres z uwagi na właściwość można ustalić za pomocą strony internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów,     prowadzonej pod adresem URL https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596,

    2. złożenie wniosku o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem, a Sprzedawcą do     wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, którego adres z uwagi na właściwość można ustalić za pomocą strony internetowej Urzędu Ochrony     Konkurencji i Konsumentów, prowadzonej pod adresem URL https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595,

    3. skorzystanie z pomocy powiatowego lub miejskiego rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona     konsumentów,

    4. złożenie skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem URL http://ec.europa.eu/consumers/odr/, zgodnie z     rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów     konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE.

2. Szczegółowe informacje o procedurze pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur znajdują się w siedzibach oraz na stronach internetowych podmiotów wymienionych w pkt 1.

3. Wykaz podmiotów i instytucji, które realizują zadania związane z pozasądowym rozwiązywaniem sporów konsumenckich oraz szczegółowe informacje w tym przedmiocie, znajdują się na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, dostępnej pod adresem URL https://www.uokik.gov.pl.

§10. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Konsument może bez podawania przyczyny odstąpić w terminie 14 dni od umowy, w tym od umowy Sprzedaży, z zastrzeżeniem norm wskazanych w treści pouczenia o odstąpieniu od umowy, stanowiącego załącznik do Regulaminu.

2. Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do Regulaminu.

3. Niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Konsument odstąpił od umowy, ma on obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. Niniejszy przepis nie znajduje zastosowania w przypadku, gdy Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Towar.

4. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

5. W przypadku odstąpienia od umowy, uważa się ją za niezawartą. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

§11. PRZETWARZANIE DANYCH ORAZ PLIKÓW COOKIES

1. Osobom, których dane osobowe są przetwarzane przez Sprzedawcę, przysługują prawa opisane w Polityce prywatności i plików cookies Sklepu.

2. Informacje o stosowanych plikach cookies znajdują się w Polityce prywatności i plików cookies Sklepu.

§12. WARUNKI LICENCYJNE

1. Sprzedawca udziela na rzecz Klientów korzystających ze Sklepu nieodpłatnej licencji w zakresie własnego użytku osobistego i w celu umożliwienia korzystania ze Sklepu, z zachowaniem niniejszych warunków.

2. Nazwa Sklepu, projekt graficzny Sklepu, struktura Sklepu, Sklep, kod źródłowy lub skompilowany Sklepu, strony internetowe służące do obsługi Sklepu oraz wszelkie dokumenty opracowane przez Sprzedawcę w związku z udostępnieniem Sklepu, włączając w to również powiązane utwory, w tym Regulamin oraz inne dokumenty lub wiadomości przesyłane w związku ze świadczeniem usług, stanowią utwory w rozumieniu przepisów prawa autorskiego. Sprzedawca nie przenosi na Klienta praw autorskich majątkowych do Sklepu ani żadnych utworów stanowiących jego część, ani uprawnienia do przyznawania zezwoleń w przedmiocie rozporządzania prawami autorskimi majątkowymi do tych utworów lub Sklepu i korzystania z nich, a także na wykonywanie innych praw zależnych, niezastrzeżonych w warunkach licencyjnych.

3. Prawo do używania Sklepu i powiązanych z nim utworów, obowiązuje na następujących polach eksploatacji: zapisanie i odtworzenie w pamięci urządzenia telekomunikacyjnego w miejscu i czasie przez siebie wybranym oraz dostęp i wyświetlenie za pośrednictwem urządzenia telekomunikacyjnego w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

4. Klient nie może: wypożyczać, dzierżawić ani odsprzedawać utworów ani żadnej ich części, jak również tworzyć utworów pochodnych na ich podstawie, wykonywać zmian utworów, usuwać informacji o prawach własności lub prawach autorskich, które mogą pojawić się w obszarze utworów, wykorzystywać utworów w celach naruszających obowiązujące przepisy prawa powszechnego lub normy etyczne i moralne.

5. Licencja jest nieograniczona w czasie, nieograniczona terytorialnie i niewyłączna, a obowiązuje w stosunku do całości Sklepu i powiązanych z nim utworów. Sprzedawca zachowuje wyłączne prawa do decydowania o zachowaniu integralności Sklepu.

6. Publikując w Sklepie dowolne treści a w szczególności: komentarze lub opinie, Klient udziela na rzecz Sprzedawcy nieodpłatnej, nieograniczonej w czasie, nieograniczonej terytorialnie i niewyłącznej licencji w zakresie ich wykorzystania na następujących polach eksploatacji: publikacja w obszarze strony internetowej Sklepu, zapisanie i odtworzenie w pamięci urządzenia telekomunikacyjnego w miejscu i czasie przez siebie wybranym, dostęp i wyświetlenie za pośrednictwem urządzenia telekomunikacyjnego w miejscu i czasie przez siebie wybranym, z zachowaniem prawa do udzielania sublicencji o której stanowią punkty powyżej, w celu umożliwienia Klientom korzystania ze Sklepu.

7. Klient przyjmuje do wiadomości, iż zabronione jest dostarczanie do Sklepu lub za jego pośrednictwem, treści:

    1. bezprawnych,

    2. mogących wprowadzić w błąd innych Klientów,

    3. naruszających dobra osobiste Klientów, Sprzedawcy lub osób trzecich,

    4. powszechnie uznanych za obraźliwe, wulgarne lub naruszające dobre obyczaje, w szczególności: treści pornograficznych, treści propagujących     używanie narkotyków lub nadmierne spożywanie alkoholu, treści nawołujących do rasizmu, ksenofobii lub szerzenia nienawiści.

8. Sprzedawca jest uprawniony do usunięcia lub moderacji treści, które naruszają postanowienia Regulaminu.

§13. OBOWIĄZYWANIE I ZMIANA REGULAMINU

1. Regulamin wchodzi w życie w terminie 3 dni od daty jego opublikowania na stronie internetowej Sklepu.

2. Zmiana Regulaminu może nastąpić z przyczyny zmiany przepisów prawa dotyczących przedmiotu świadczenia Usług, a także z powodu zmian technicznych lub organizacyjnych, dotyczących świadczeń realizowanych przez Sprzedawcę.

3. Zmiana Regulaminu następuje poprzez publikację jego nowej treści na stronie internetowej Sklepu.

4. Zmiana Regulaminu nie dotyczy umów Sprzedaży zawartych przed datą jego zmiany.

5. Publikacja informacji o zmianie Regulaminu następuje w obszarze strony internetowej Sklepu, w terminie 3 dni przed datą rozpoczęcia obowiązywania jego nowego brzmienia.

6. Sprzedawca wysyła drogą elektroniczną informację o zmianie Regulaminu, w przypadku związania stron umową zawartą na czas nieoznaczony.

§14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Znaczenie pojęć pisanych wielką literą jest zgodne z objaśnieniami zamieszczonymi w części opisującej definicje użyte w Regulaminie.

2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za:

    1. przerwy w prawidłowym funkcjonowaniu Sklepu oraz nienależyte świadczenie Usług, spowodowane siłą wyższą, w stosunku do Klientów niebędących     Konsumentami,

    2. przerwy w prawidłowym funkcjonowaniu Sklepu oraz nienależyte wykonywanie Usług na rzecz Klientów niebędących Konsumentami, spowodowane     czynnościami technicznymi lub przyczyną leżącą po stronie podmiotów, za pomocą których Sprzedawca świadczy Usługi,

     3. korzyści utracone przez Klientów niebędących Konsumentami.

3. W przypadku braku możliwości polubownego rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Sprzedawcą a Klientem niebędącym Konsumentem lub Konsumentem niezamieszkującym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okoliczności dopuszczania takiej możliwości przez przepisy jego prawa krajowego, za właściwy dla jego rozstrzygnięcia ustanawia się sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

4. W stosunku do Klientów niebędących Konsumentami lub do Konsumentów niezamieszkujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w przypadku, gdy przepisy ich prawa krajowego dopuszczają taką możliwość, jako prawo właściwe dla wykonania umowy zawartej ze Sprzedawcą oraz rozstrzygania sporów z nią związanych, stosuje się prawo Rzeczypospolitej Polskiej.

5. Postanowienia Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać praw Klienta będącego Konsumentem, wynikających z przepisów miejscowego prawa powszechnie obowiązującego.

6. W stosunku do umów zawartych ze Sprzedawcą, w przypadku niezgodności Regulaminu z przepisami prawa powszechnie obowiązującego w kraju Konsumenta, stosuje się te przepisy.

7. W przypadku, gdy postanowienia Regulaminu okażą się nieważne albo bezskuteczne, okoliczność ta nie narusza ważności i skuteczności pozostałych postanowień Regulaminu. Zamiast nieważnych albo bezskutecznych postanowień obowiązywać będzie norma odpowiadająca temu, co strony ustaliły albo temu, co by ustaliły, gdyby zawarły takie postanowienie w Regulaminie.

§15. DEFINICJE UŻYTE W REGULAMINIE

Dni robocze to dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Dostarczenie to proces doręczenia Towarów Klientowi do wskazanego przez niego miejsca przeznaczenia, realizowany za pośrednictwem Przewoźnika.

Klient to osoba fizyczna, pod warunkiem posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych, lub ograniczonej zdolności do czynności prawnych w przypadkach uregulowanych przepisami prawa powszechnie obowiązującego lub pod warunkiem posiadania zgody przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, na której rzecz przepisy prawa powszechnie obowiązującego przyznają zdolność prawną, która zawiera ze Sprzedawcą umowę o świadczenie Usługi.

Konto Klienta to panel umożliwiający zarządzanie zamówieniami Klienta za pośrednictwem Sklepu, pod warunkiem rejestracji i logowania.

Konsument to Klient, który jest osobą fizyczną i zawiera umowę w celu niezwiązanym bezpośrednio z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą lub zawodową.

Koszyk to funkcjonalność Sklepu, umożliwiającą kompletowanie zamówień Towarów przez Klienta.

Przewoźnik to podmiot, świadczący usługi Dostarczania Towarów we współpracy ze Sprzedawcą.

Regulamin to niniejsze warunki umowne, których przedmiot stanowi świadczenie Usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klientów, za pośrednictwem Sklepu.

Sklep to sklep, prowadzony przez Sprzedawcę za pośrednictwem strony internetowej dostępnej w sieci Internet pod adresem URL: twoje-hobby.pl.

Sprzedawca to Twoje Hobby sp z oo z siedzibą w Warszawie (03-984) przy ul. Mariana Pisarka 2/8, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000753475, NIP: 1132985714 oraz REGON: 3816158350, będąca usługodawcą, administratorem i właścicielem Sklepu. Ze Sprzedawcą można się skontaktować pod numerem telefonu: +48 537-482-625 oraz przy użyciu adresu e-mail: twojehobbypl@gmail.com. Sprzedaż to Usługa sprzedaży Towarów, świadczona przez Sprzedawcę na rzecz Klienta, której przedmiot stanowi zobowiązanie Sprzedawcy do przeniesienia na Klienta własności Towarów i ich wydania oraz zobowiązanie Klienta do odebrania Towarów i zapłaty Sprzedawcy oznaczonej ceny.

Towar to rzecz zaprezentowana w obszarze Sklepu przez Sprzedawcę w celu Sprzedaży.

Usługa to usługa świadczona przez Sprzedawcę na rzecz Klienta, na podstawie umowy zawartej pomiędzy stronami za pośrednictwem Sklepu. Zawarcie umowy następuje w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron.

§16 REGULAMIN PROMOCJI " ZAKOCHANI MAJĄ WIĘCEJ! RABAT WALETYNKOWY -14%"

   NINIEJSZY REGULAMIN („REGULAMIN”) OKREŚLA WARUNKI I ZASADY, NA JAKICH PRZEPROWADZANA JEST PROMOCJA "ZAKOCHANI MAJĄ WIĘCEJ! RABAT WALETYNKOWY -14%". ORGANIZATOREM PROMOCJI JEST TWOJE HOBBY SP. Z O.O. Z  SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, PRZY MARIANA PISARKA 2/8, 03-984 WARSZAWA, NUMER NIP 1132985714, (DALEJ „ORGANIZATOR")

    1. Promocja urządzana jest na terenie Polski w celu promocji sklepu twoje-hobby,pl i rozwoju sprzedaży naterenie kraju.

    2. Promocja polega na sprzedaży premiowanej na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

    3. Promocja przeznaczona jest dla osób, które ukończyły 18 lat.

    4. Promocja polega na dokonaniu w w/w. okresie trwania sprzedaży premiowanej zakupu przez klienta(„Uczestnik”) dowolnych towarów  po cenie rabatowej -14%.

    5. Klient nie może doliczyć rabatu przyznawanego mu w drodze programu lojalnościowego z rabatem przyznawanym na zasadach Promocji.

    6. Promocje nie łącza się ze sobą. Klient ma prawo wyboru pomiędzy promocjami, które występująw sklepie twoje-hobby.pl w okresie trwania Promocji.

    7. Produkty zakupione w cenie promocyjnej nie podlegają zwrotowi ani wymianie.

    8. Dane osobowe Uczestników będą gromadzone i przetwarzane przez Organizatora i podmioty działającena jego zlecenie w związku z obsługą Promocji w niezbędnym zakresie w celu komunikacji z Uczestnikami,wydania rzeczy oraz rozpatrywania ewentualnych reklamacji.

    9. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych ustawą z dnia29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

    10. Dane osobowe podawane są przez Uczestników dobrowolnie, a Uczestnicy mają prawo wglądu dodanych i zgłaszania zmian. 

    11. Organizator zapewnia możliwość zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu w czasie trwaniaPromocji. Treść niniejszego Regulaminu będzie udostępniona wszystkim zainteresowanym na stronie internetowej twoje-hobby.pl.

    12. Przystąpienie do Promocji jest dobrowolne i równoznaczne z zapoznaniem się Uczestnika z treściąRegulaminu i jego akceptacją.

    13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru lub realizacji bonów promocyjnych,z przyczyn nie leżących po jego stronie.

    14. Reklamacje mogą być zgłaszane sprzedawcy.

    15. Reklamacje będą rozpatrywane przez osobę wyznaczoną przez Organizatora w jego siedzibie w ciągu14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia.

     16. Wszelkie spory związane z organizacją Promocji rozstrzygać będzie sąd właściwy ze względu nasiedzibę Organizatora.

     17. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych mają charakter jedynie informacyjny. Moc prawną w zakresie określenia zasad zakupów promocyjnych w ramach Promocji oraz praw iobowiązków Organizatora i Uczestników, mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu.

     18. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują powszechnieobowiązujące przepisy prawa.

§17 Regulamin promocji "Przy zakupie dwóch obrazów - sztaluga gratis"

§ 1. Postanowienia ogólne

  Niniejszy Regulamin („Regulamin”) określa warunki, zasady oraz czas trwania promocji "Przy zakupie dwóch obrazów - sztaluga gratis". Organizatorem Promocji jest Twoje Hobby sp. z o.o. z  siedzibą w Warszawie, przy Mariana Pisarka 2/8, 03-984 Warszawa, numer NIP 1132985714, (dalej „Organizator")

  Na potrzeby Promocji przyjmuje się następujące definicje:   

         a. „Uczestnik” – osoba fizyczna biorąca udział w Promocji, spełniająca wymagania wskazanew § 2 ust 1 Regulaminu

         b. „Promocja” – promocja opisana niniejszym Regulaminem

         c. „Aktywność” – działanie podjęte przez Uczestnika w trakcie Czasu trwania Promocjipolegające na spełnieniu poniższych czynności:

               - wykonanie zakupów w sklepie twoje-hobby.pl co najmniej dwóch zestawów do malowanie po numerach

         d. „Prezent” – prezent opisany w § 4 ust. 1 Regulaminu

§ 2. Uczestnicy Promocji

  1. W Promocji może wziąć udział Uczestnik będący osobą fizyczną, który:

            a. posiada pełną zdolność do czynności prawnych

            b. poprawnie wykona Aktywność

   2. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne i nieodpłatne.

   3. Przed wzięciem udziału w Promocji Uczestnik powinien zapoznać się z niniejszym Regulaminem.Organizator oświadcza, że tekst niniejszego Regulaminu jest dostępny na stronie internetowej twoje-hobby.pl

§ 3. Zasady Konkursu

   1. Zadaniem Uczestnika jest poprawne wykonanie Aktywności określonej w § 1 ust. 3 lit. c.

   2. Prezent otrzyma Uczestnik, który spełni warunki z § 1 ust. 3 lit c.

   3. Uczestnik ma prawo tylko na jeden prezent po złożeniu jednego poprawnego zamówienia określonego w § 1 ust. 3 lit. c.

   4. Uczestnik ma prawo złożyć poprawne zamówienie określone w § 1 ust. 3 lit. c. tyle razy ile raz chce otrzymać prezent.

   5. Promocje nie łącza się ze sobą. Klient ma prawo wyboru pomiędzy promocjami, które występują w sklepie twoje-hobby.pl w okresie trwania Promocji.

   § 4. Prezent

   1. Prezent dla Uczestników Promocji stanowi ształuga stolowa 52cm za dokonanie poprawnego zakupu.

   2. Uczestnik Promocji otrzyma prezent razem z zamówionymi produktami.

   3. Uczestnik możeotrzymać maksymalnie 1 Prezent, niezależnie od liczby zamówionych produktów.

   4. W wypadku rezygnacji przez Uczestnika Promocji z odbioru Prezentu, Organizator nie będziezobowiązany do przekazania Prezentu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność aniutrudnienia odbioru Prezentu z przyczyn leżących po stronie Uczestnika.

   5. Prezenty nie podlegają zamianie na równowartość pieniężną ani inny prezent rzeczowy.

   6. Uczestnik promocji nie może przenieść prawa do otrzymania prezentu na osoby trzecie.

   § 5. Postanowienia końcowe
   1. Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Promocji.
   2. Wszelkie informacje o Promocji zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowychmają jedynie charakter pomocniczy, natomiast zakres uprawnień Uczestników i Organizatoraregulowany i oceniany jest na podstawie zapisów niniejszego Regulaminu.
   3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, jeżeli nie wpłynie to na pogorszeniewarunków uczestnictwa w Promocji.
   4. Zarówno Uczestnicy jak i Organizator będą dążyć do rozwiązywania wszelkich sporów powstałychna tle Regulaminu w sposób ugodowy, na drodze negocjacji.
   5. Odpowiedzialność Organizatora wobec Uczestnika w żadnym przypadku nie przekracza wartości iliczby Prezentów określonych w niniejszym Regulaminie. Ograniczenie odpowiedzialności, o którymmowa w zdaniu poprzednim nie dotyczy sytuacji, w której takie ograniczenie odpowiedzialnościpozostaje w sprzeczności z obowiązującym prawem, a w szczególności nie dotyczy szkódwyrządzonych przez Organizatora czynem niedozwolonym lub w sposób zawiniony.

   6. Obowiązująca wersja Regulaminu będzie dostępna na stronie internetowej twoje-hobby.pl

New Account Register

Already have an account?
Log in instead Lub Reset password